Dodane produkty

Pusty koszyk

Polityka Ochrony Danych Osobowych oraz Bezpieczeństwa Systemów
Informacji


Niniejszy dokument został stworzony dla Budweb sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie
przy ul. Barskiej 7/2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
numerem KRS: 0000518592, numerem NIP: 6762478097 oraz numerem REGON:
123170876 (zwanej dalej: Administratorem).
Spis treści

 1. Terminologia
  1.1. Wstęp
  1.2. Podstawy stworzenia dokumentu
  1.3. Systemy Informacyjne jako wyznacznik poziomu bezpieczeństwa biznesu
  1.4. Zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa IT
  1.5. Główne cele bezpieczeństwa systemów IT
 2. Prezentacja polityki bezpieczeństwa
  2.1. Cel
  2.2. Zasady bezpieczeństwa przy podejściu globalnym
  2.3. Projektowanie bezpieczeństwa danych przez Administratora
  2.4. Schemat zastosowania
  2.5. Przegląd polityki bezpieczeństwa systemów informacji
 3. Podstawowe cele BEZPIECZEŃSTWA
  3.1. Kultura bezpieczeństwa
  3.2. Rozporządzenie dotyczące danych Klienta
  3.3. Kontrola dostępu i zezwolenia
  3.4. Umożliwienie śledzenia operacji
 4. Polityka Ochrony danych osobowych
  4.1. Ochrona danych osobowych u Administratora – procedury ochrony.
  4.1.1. Podstawy ochrony danych osobowych:
  4.1.2. Zasady ochrony danych
  4.1.3. Stosowane systemy ochrony danych
  4.2. INWENTARYZACJA
  4.2.1. Dane szczególnych kategorii i dane karne
  4.2.2. Dane niezidentyfikowane
  4.2.3. Profilowanie
  4.2.4. Współadministrowanie
  4.3. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH (DALEJ: „RCPD”)
  4.4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
  4.5. PROCEDURY OBSŁUGI PRAW JEDNOSTKI I OBOWIĄZKÓW
  INFORMACYJNYCH
  4.6. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
  4.7. ŻĄDANIA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE PRZETWARZA
  ADMINISTRATOR
  4.8. MINIMALIZACJA PRZETWARZANIA DANYCH
  4.8.1. Minimalizacja dostępu do danych osobowych
  4.8.2. Minimalizacja czasu przetwarzania danych
  4.8.3. Minimalizacja zakresu przetwarzania danych
  4.9. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ
  ADMINISTRATORA
  4.9.1. Analizy ryzyka
  4.9.1. Oceny skutków dla ochrony danych
  4.9.2. Środki bezpieczeństwa podejmowane przez Administratora
  4.9.3. Raportowanie naruszeń
  4.10. PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE OSOBOWE (TZW. „PROCESORY”
  LUB „PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE”)
  4.11. PRZESYŁANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
  4.12. PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI
 5. Klasyfikacja dokumentów
  5.1. Własność, aktualizacja i przegląd
 6. Terminologia
  1.1. Wstęp
  Niniejszy dokument, zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych oraz
  Bezpieczeństwa Systemów Informacji” (dalej: „Polityka”) stanowi mapę wymogów,
  zasad i regulacji ochrony danych osobowych jak też bezpieczeństwa informacji w
  systemach używanych przez Administratora. Polityka stanowi opis zabezpieczania
  systemów informacji Administratora, jak również politykę ochrony danych
  osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych, dalej: „RODO”).
  1.2. Podstawy stworzenia dokumentu
  Administrator, wypełniający we wskazany w niniejszym dokumencie sposób swoje
  obowiązki nałożone na niego przez RODO jak również przepisy wprowadzające
  RODO do polskiego porządku prawnego to w rozumieniu wyżej wskazanych aktów
  prawnych również:
  • współpracownicy Administratora,
  • procesy biznesowe i metody pracy Administratora,
  • wiedza o Klientach Administratora,
  • partnerzy biznesowi Administratora i jego relacje z nimi.
  Zaufanie pomiędzy Klientami a naszą firmą i współpracownikami oraz nasze
  dziedzictwo to elementy, które sprawiają, że wartość Administratora wyróżnia
  nas i tworzy naszą tożsamość, odzwierciedla naszą kulturę. Naszym
  obowiązkiem jest ich ochrona.
  1.3. Systemy Informacyjne jako wyznacznik
  poziomu bezpieczeństwa biznesu
  Systemy informatyczne rozwijają się coraz bardziej każdego dnia, ułatwiają
  wymianę informacji. Z tych powodów Systemy Informatyczne Administratora stały
  się głównym narzędziem w:
 • rozwoju i dzieleniu się naszym dziedzictwem, co pozwala nam być bardziej
  dynamicznymi i skutecznymi;
 • tworzeniu i utrzymaniu z naszymi Klientami i pracownikami relacji trwałych i
  godnych zaufania, umożliwia to zapewnienie wysokiej wydajności oraz zapewnienie
  usług dostosowanych do potrzeb i zwyczajów każdego człowieka.
  Nasz system IT jest kluczowym czynnikiem w rozwoju naszego dziedzictwa i
  rozwoju pełnego zaufania Klientów.
  Jednak jesteśmy świadomi, że w dzisiejszych czasach nasze systemy IT podlegają
  wszelkiego rodzaju zagrożeniom, które w razie wystąpienia incydentu mogą mieć
  negatywne konsekwencje dla naszej działalności, w związku z czym dochowujemy
  należytej staranności by chronić je w odpowiedni sposób i codziennie stawiać czoła
  nowym wyzwaniom w tym zakresie jak również dążyć do nieustannego zwiększania
  bezpieczeństwa używanych przez nas systemów informatycznych.
  1.4. Zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa IT
  Główne ryzyko związane z bezpieczeństwem IT jest otrzymywane na podstawie
  globalnej strategicznej mapy ryzyka. Głównymi zagrożeniami bezpieczeństwa IT
  są:
 • niezdolność Systemu Informacji w momencie krytycznym dla biznesu;
 • niezdolność do wykrywania nadużyć wewnętrznych w systemach
  informatycznych;
 • błędy decyzyjne z powodu błędnych danych finansowych;
 • utrata danych lub ujawnienie zapisów danych Klienta;
 • utrata przewagi konkurencyjnej w wyniku wycieku danych;
  Nasze dziedzictwo i systemy informacji, które wspierają nasze krytyczne
  procesy biznesowe są uwzględnione w zagrożeniach bezpieczeństwa.
  1.5. Główne cele bezpieczeństwa systemów IT
  Tak, aby uniknąć ryzyka, musimy chronić nasze wrażliwe systemy informacyjne w
  praktyce. Strategia ta jest zawarta w Polityce Bezpieczeństwa Systemów Informacji
  i odnosi się do głównych celów bezpieczeństwa, które mają na celu zmniejszenie
  ryzyka na akceptowalnym poziomie.
  Główne cele bezpieczeństwa są opisane szczegółowo w rozdziale 4 niniejszego
  dokumentu.
  Polityka Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Systemów Informacji
  jest podstawowym dokumentem bezpieczeństwa korporacyjnego
  Administratora, dostosowanym do strategicznych zagrożeń i dokumentem
  spójnym z RODO.
 1. Prezentacja polityki bezpieczeństwa
  2.1. Cel
  Polityka Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Systemów Informacji
  Administratora ma ambicję do inspirowania, zachęcania i zwiększania
  zaufania wśród użytkowników (współpracowników, Klientów, partnerów) w
  systemach informacji i świadczonych usługach.
  2.2. Zasady bezpieczeństwa przy podejściu
  globalnym
  Mając na myśli globalne bezpieczeństwo systemów informacyjnych Administratora,
  wyróżniamy następujące zasady motywowania:
 • realizm: polityka bezpieczeństwa IT zbudowana jest krok po kroku, dostosowana
  do poziomu wielkości Administratora, dążąc przy tym do stopniowej poprawy
  (podejście dynamiczne),
 • pragmatyzm: rozwiązania (zasady, środki, procedury) są stosowane w taki
  sposób, aby znaleźć odpowiedni kompromis pomiędzy efektywnością, prostotą i
  kontrolą kosztów, koncentrując się na obsłudze klienta,
 • odpowiedzialność: organizacja systemu zarządzania bezpieczeństwem jest
  dostosowana do Administratora, autonomiczna i odpowiedzialna, działająca w
  synergii wspólnego interesu,
 • spójność: działania osób współpracujących z Administratorem są zgodne z
  bezpieczeństwem, obowiązującym na terenie działalności Administratora z
  uwzględnieniem poprawy współpracy i wspólnej wizji (globalne podejście),
 • przewidywanie: większe bezpieczeństwo przewidywania (w projektach IT,
  definicjach usług, tworzeniu nowych projektów lub ich ewolucji), bardziej określone
  działania i aplikacje mogą być dostosowane skutecznie i trwale,
  2.3. Projektowanie bezpieczeństwa danych przez
  Administratora
  Architektura bezpieczeństwa Administratora jest oparta na wzorcowym dokumencie
  odniesienia. Wzorzec ten składa się z:
 • niniejszego dokumentu, który określa strategiczne punkty powiązane z
  bezpieczeństwem u Administratora i przełożenie ich na fundamentalne cele:
  stanowi podstawy we wszystkich kwestiach bezpieczeństwa Administratora;
 • standardów bezpieczeństwa definiujących stopnie bezpieczeństwa, które będą
  osiągane przez realizację podstawowych celów bezpieczeństwa określonych przez
  Administratora i to na różne sposoby, w tym przy użyciu narzędzi i najlepszych
  praktyk znanych Administratorowi;
 • procedur i trybów operacyjnych opisujących technicznie sposoby wdrożenia
  środków bezpieczeństwa.
  Ta architektura bezpieczeństwa jest wdrożona u Administratora i przyjmuje ona
  formę Polityki Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Systemów Informacji
  tak, aby umożliwić realizację konkretnych celów.
  2.4. Schemat zastosowania
  Niniejszy dokument odnosi się do wszystkich systemów informacyjnych,
  używanych przez Administratora, w tym w szczególności do:
 • wszystkich współpracowników Administratora;
 • wszystkich partnerów (spółki handlowe, usługodawcy, podwykonawcy);
 • wszystkich procesów i aplikacji;
 • wszystkich komponentów systemów informatycznych (komputery biurowe,
  laptopy, smartfony, tablety, itp).
  2.5. Przegląd polityki bezpieczeństwa systemów
  informacji
  W celu zapewnienia jej stałej przydatności, adekwatności i skuteczności, Polityka
  Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Systemów Informacji
  Administratora jest uaktualniana co dwa lata, lub w przypadku istotnych zmian
  przy procesie ponownej oceny jej zasadności i w procesie określenia ryzyk
  strategicznych.
 1. Podstawowe cele
  BEZPIECZEŃSTWA
  3.1. Kultura bezpieczeństwa
  Osoby współpracujące z Administratorem są głównymi elementami w systemach
  bezpieczeństwa informacji. To oni stanowią trzon w strategii bezpieczeństwa.
  Jednak ich działania mogą również prowadzić do poważnych wypadków z powodu
  nieznajomości ryzyka i nieprzestrzegania najlepszych praktyk.
  W konsekwencji tego, powinien być realizowany program informacyjny i
  szkoleniowy tak, aby szerzyć kulturę bezpieczeństwa u wszystkich pracowników
  Administratora z uwzględnieniem osób trzecich (partnerów, podwykonawców, itd.)
  przez cały okres spędzony u Administratora i na wyjeździe.
  3.2. Rozporządzenie dotyczące danych Klienta
  Systemy informatyczne są przedmiotem licznych regulacji prawnych (o ochronie
  danych osobowych, ochrony informacji finansowej) lub przepisów o ochronie
  informacji (płatność kartą kredytową).
  Rozporządzenie nie jest opcją, lecz obowiązkiem. W związku z tym, monitorowanie
  regulacyjne odnoszące się do bezpieczeństwa IT musi być zgodne z lokalnymi
  przepisami prawnymi. Doradztwa w zakresie wymogów prawnych należy szukać u
  radców prawnych.
  Co więcej, w systemach informacji muszą być stosowane wszystkie niezbędne
  środki bezpieczeństwa uwzględniające wymogi regulacyjne.
  3.2. Kontrola dostępu i zezwolenia
  System Informacji przechowuje większość danych, co więcej, niektóre informacje
  są w większym stopniu niż inne narażone na wyciek ze względu na swoją treść, ale
  również ze względu na nieustannie zmieniające się zagrożenia informatyczne.
  Niektóre spośród tych danych podlegają regulacji lub zobowiązaniom prawnym
  (dane Klienta itd.). Dostęp do informacji poufnych musi być w naturalny sposób
  ściśle ograniczony.
  W związku z tym, procedury oraz działania operacyjne są wprowadzone w celu
  kontrolowania dostępu do systemu Informacji, tam, gdzie jest to konieczne. Są to
  następujące zasady:
 • jednoznaczna identyfikacja użytkowników,
 • bezpieczne uwierzytelnianie użytkowników, co oznacza, że środki do
  autentyfikacji są osobiste i poziom bezpieczeństwa jest zapewniony,
 • niższe przywileje, co oznacza, że użytkownicy posiadają uprawnienia
  dostosowane do ich stanowiska, nie mniej i nie więcej,
 • potrzeba wiedzy – to oznacza, że użytkownicy mają dostęp tylko do tych usług
  niezbędnych do wykonywania swojej pracy, nie więcej i nie mniej.
  3.4. Umożliwienie śledzenia operacji
  Liczne wrażliwe operacje przechodzą przez system Informacyjny. Warto wymienić
  tutaj operacje finansowe, operacje na Kliencie lub zarządzanie pracownikami.
  Operacje te mają być monitorowane zgodnie z zaadaptowanym procesem
  przepływności.
  W konsekwencji, możliwość śledzenia operacji wrażliwych jest zapewniana przez:
 • definicję polityki zapisu logów dostosowanym do wagi operacji monitorowania i
  zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi,
 • definiowanie i wdrażanie automatycznych rozwiązań do bezpiecznego
  zarządzania wszystkimi aspektami procesu zarządzania dziennikami (generowanie,
  gromadzenie, przechowywania, archiwizacji, czas przechowywania),
 1. Polityka Ochrony danych
  osobowych
  Polityka w swojej treści przedstawia:
  • opis zasad ochrony danych obowiązujących u Administratora,
  • jeśli jest to niezbędne – również odwołania do załączników
  uszczegółowiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące
  poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych
  wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach).
  Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest zarząd
  Administratora, a w ramach zarządu:
  • członek zarządu lub członkowie zarządu, którym powierzono nadzór nad
  obszarem ochrony danych osobowych,
  • osoba wyznaczona przez zarząd do zapewnienia zgodności z ochroną
  danych osobowych.
  Za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są:
  • Administrator,
  • wszyscy członkowie personelu Administratora.
  Administrator powinien też zapewnić zgodność postępowania kontrahentów z
  niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, szczególnie w przypadkach gdy mamy
  do czynienia z przekazaniem im danych osobowych przez Administratora. W tym
  celu Administrator zawiera z kontrahentami, którzy uzyskują dostęp do danych
  osobowych klientów Administratora umowy o powierzenie przetwarzania danych
  osobowych.
  4.1. Ochrona danych osobowych u Administratora –
  procedury ochrony.
  4.1.1. Podstawy ochrony danych osobowych:
 2. Legalność – Administrator dba o ochronę prywatności i przetwarza dane
  zgodnie z prawem i jedynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Bezpieczeństwo – Administrator zapewnia poziom bezpieczeństwa danych
  odpowiadający sektorowi jego działalności, podejmując stale działania w tym
  zakresie (Administrator korzysta w tym zakresie z usług oferowanych przez
  podmioty zawodowo trudniące się problematyką ochrony danych, takich jak
  kancelarie prawne).
 4. Prawa osób fizycznych – Administrator umożliwia osobom fizycznym,
  których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw przyznanych przez
  przepisy RODO i realizuje te prawa, stosując się do wszystkich, opisanych w
  niniejszej Polityce stadiów ochrony danych.
 5. Rozliczalność – Administrator dokumentuje to, w jaki sposób spełnia
  obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność. Dokumentacja
  przechowywana jest w miejscach odpowiednio chronionych, przy zachowaniu
  zasad bezpieczeństwa przed wyciekiem danych.
  4.1.2. Zasady ochrony danych:
  Administrator przetwarza dane osobowe mając na uwadze przede wszystkim, by
  przetwarzanie danych następowało:
 6. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),
 7. rzetelnie i z poszanowaniem praw jednostki (rzetelność),
 8. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, mając na uwadze, że
  osoby fizyczne mają ograniczoną czas na zaznajomienie się ze sposobami
  przetwarzania danych, stosowanymi przez Administratora (transparentność),
 9. w konkretnych celach i nie w celu bliżej niesprecyzowanych celów –
  przetwarzanie danych „na przyszłość” (minimalizacja),
 10. jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny (adekwatność),
 11. z dbałością o to, by przetwarzane przez Administratora dane były zgodne z
  rzeczywistością (prawidłowość),
 12. nie dłużej niż jest to niezbędne do wykonania obowiązków wynikających ze
  stosunku prawnego lub faktycznego łączącego Administratora z drugą stroną
  i jedynie w takim zakresie, w jakim Administrator powiadomił osobę fizyczną
  o czasie, w jakim dane będą przetwarzane (czasowość),
 13. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych z uwagi na potencjalne
  ryzyka i zagrożenia związane z operacjami, dokonywanymi na danych
  osobowych (bezpieczeństwo).
  4.1.3. Stosowane systemy ochrony danych:
  System ochrony danych osobowych u Administratora składa się przede wszystkim
  takich składników, jak:
 14. Inwentaryzacja danych. Administrator dokonuje identyfikacji zasobów
  danych osobowych, klas danych, zależności między zasobami danych,
  identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:
  • przypadków przetwarzania danych osób niezidentyfikowanych przez
  Administratora (dane niezidentyfikowane),
  • przypadków przetwarzania danych dzieci,
  • profilowania,
 15. Rejestr Przetwarzania Danych Osobowych. Administrator opracowuje,
  prowadzi i utrzymuje rejestr czynności dokonywanych na danych osobowych
  u Administratora (dalej: „Rejestr” lub „RCPD”). Rejestr jest narzędziem
  rozliczania zgodności przetwarzania danych osobowych u Administratora z
  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. Podstawy prawne. Administrator zapewnia, identyfikuje oraz weryfikuje
  podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:
  • utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i
  komunikację na odległość, by w prosty sposób zdeterminować
  możliwość komunikacji z osobami fizycznymi w określonych celach;
  • uzasadnia przypadki, gdy Administrator przetwarza dane na podstawie
  prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 17. Obsługa praw jednostki. Administrator spełnia obowiązki informacyjne
  względem osób, których dane przetwarza oraz zapewnia obsługę ich praw
  (art. 12 ust. 3 RODO), realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:
  • obowiązek informacyjny. Administrator przekazuje osobom
  wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach (na
  początkowym etapie wdrażania przepisów RODO, Administrator
  legalizuje istniejącą bazę danych w zakresie w jakim chodzi o
  powiadomienie o nowych uprawnieniach przyznanych osobom
  fizycznym przez RODO) oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie
  realizacji tych obowiązków, tak by móc wykazać ich wypełnienie w
  przypadku ewentualnej kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • Wykonanie żądań osób fizycznych. Administrator zapewnia
  możliwość wykonania żądań kierowanych do niej przez osoby fizyczne,
  których dane osobowe przetwarza zarówno przez siebie i swoich
  przetwarzających (obowiązki procesorów nałożone w drodze umów o
  powierzenie przetwarzania danych osobowych),
  • obsługa żądań osób fizycznych. Administrator zapewnia
  odpowiednie nakłady finansowe i personelowi, jak również procedury,
  aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany
  RODO, jak również by ich wykonanie zostało każdorazowo
  udokumentowane we właściwy sposób,
  • zawiadamianie o naruszeniach. Administrator stosuje procedury,
  które pozwalają ustalić konieczność zawiadomienia osób dotkniętych
  zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych. W tym celu członek
  zarządu w osobie do tego wyznaczonej, nadzoruje procesy
  przetwarzania danych w ten sposób, by zawiadomienie o naruszeniach
  mogło nastąpić niezwłocznie, jednak zawsze w terminach nie
  późniejszych niż określone w powszechnie obowiązujących przepisach
  prawa.
 18. Minimalizacja. Administrator wdrożył zasady i metody kompatybilne z
  określoną przepisami RODO zasadą minimalizacji, w ten sposób by nie
  przetwarzać danych osobowych zbędnych i nadmiarowych. Administrator
  poprzez zasadę minimalizacji dąży, by w jej bazie danych nie znajdowały się
  dane, które nie są absolutnie niezbędne do poprawnego wykonywania
  stosunków prawnych i faktycznych łączących ją z jej klientami i
  kontrahentami (privacy by default), a w tym:
  • zasady pomagające efektywnie zarządzać adekwatnością danych już
  na etapie zbierania danych (formularze przystosowane do
  niepobierania danych nadmiarowych),
  • zasady zarządzania dostępem do danych osób fizycznych, które o taki
  dostęp wnioskują, poprzez odpowiednie przeszkolenie osób
  odpowiedzialnych za te kwestie na terenie działalności Administratora
  jak również przygotowanie odpowiedniej procedury działania,
  • zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji
  dalszej przydatności, a w efekcie niezwłocznego usuwania danych
  osobowych osób fizycznych, gdy wygaśnie podstawa prawna do
  takiego działania.
 19. Bezpieczeństwo. Administrator zapewnia odpowiedni poziom
  bezpieczeństwa danych, w tym:
  • przeprowadza niezbędne analizy ryzyka dla czynności przetwarzania
  danych lub ich kategorii, stosując przy tym odpowiednią skalę ryzyk,
  stanowiącą załącznik do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych,
  • przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko
  naruszenia praw i wolności osób jest wysokie ze względu na ich
  charakter lub miejsce przechowywania,
  • dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka,
  • posiada wewnętrzne procedury zarządzania bezpieczeństwem
  informacji,
  • stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie
  zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony
  Danych – zarządza incydentami.
 20. Podmioty Przetwarzające. Administrator posiada zasady weryfikacji
  podmiotów przetwarzających dane na rzecz Administratora, wymogów co do
  warunków przetwarzania (w tym celu z każdym podmiotem przetwarzającym
  dane osobowe powierzone przez Administratora zawierana jest umowa o
  powierzenie przetwarzania danych osobowych), zasad weryfikacji
  wykonywania umów powierzenia, przede wszystkim poprzez stosowanie
  wymogów przedstawienia przez podmioty przetwarzające stosowanych przez
  Administratora procedur zabezpieczenia, będących załącznikami do umów
  powierzenia przetwarzania danych w imieniu Administratora.
 21. Przekazywanie danych do państw trzecich. Administrator weryfikuje czy
  dane osobowe osób fizycznych nie są przekazywane do państw trzecich (tj.
  poza teren Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii) lub do
  organizacji międzynarodowych oraz zapewnia zgodne z prawem warunki
  takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.
 22. Privacy by design. Administrator zarządza zmianami wpływającymi na
  prywatność i kontroluje je w odpowiedni ze względu na przepisy o ochronie
  danych osobowych sposób. W tym celu procedury uruchamiania nowych
  projektów i inwestycji przez Administratora uwzględniają konieczność oceny
  wpływu zmiany na ochronę danych, analizę ryzyka, zapewnienie prywatności
  (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i
  minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku
  nowego projektu.
 23. Przetwarzanie transgraniczne. Administrator każdorazowo weryfikuje czy
  nie zachodzi przypadek transgranicznego przetwarzania danych osobowych,
  by w tym celu wypełnić wszystkie prawne obowiązki nakładane w związku z
  tym na administratora.
  4.2. INWENTARYZACJA
  4.2.1. Dane szczególnych kategorii i dane karne
  Administrator nie identyfikuje przypadków, w których przetwarza lub może
  przetwarzać dane szczególnych kategorii lub dane karne w związku z czym nie jest
  niezbędne utrzymywanie mechanizmów dedykowanych zapewnieniu zgodności
  przetwarzania tych kategorii danych osobowych z prawem.
  4.2.2. Dane niezidentyfikowane
  Administrator identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać
  dane niezidentyfikowane, w związku z czym gdy zachodzi taka konieczność,
  podejmuje wszystkie niezbędne czynności ułatwiające realizację praw osób,
  których dotyczą dane niezidentyfikowane.
  4.2.3. Profilowanie
  Administrator identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania
  przetwarzanych danych w związku z czym podejmuje wszelkie środki i starania, by
  ten proces odbywał się zgodnie z prawem i poszanowaniem praw osób fizycznych,
  których dane są przetwarzane.
  4.2.4. Współadministrowanie
  Administrator nie identyfikuje przypadków współadministrowania danymi
  osobowymi.
  4.3. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA
  DANYCH (DALEJ: „RCPD”)
 24. RCPD Stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych,
  pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z podstawowych
  elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której
  opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady
  rozliczalności tak, by nie tylko podmioty kontrolujące przetwarzanie danych
  mogły w czytelny sposób określić sposób wykonywania obowiązków
  nałożonych na administratora danych, ale również administrator mógł
  zidentyfikować wewnętrzne naruszenia i reagował na nie.
 25. Administrator prowadzi RCPD, w którym inwentaryzuje i nadzoruje sposoby,
  w jakie wykorzystuje dane osobowe.
 26. RCPD jest, obok niniejszego dokumentu, który Administrator przekazuje
  współpracownikom w celach edukacyjnych i informacyjnych, jednym z
  podstawowych narzędzi umożliwiających Administratorowi rozliczanie
  większości obowiązków ochrony danych.
 27. W RCPD dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Administrator
  uznał za odrębną dla potrzeb RCPD, Administrator odnotowuje co najmniej:
  • nazwę czynności,
  • jednostkę organizacyjną
  • cel przetwarzania,
  • kategorie osób,
  • kategorie danych,
  • podstawę prawną przetwarzania,
  • źródło danych,
  • planowany termin usunięcia kategorii danych,
  • nazwę współadministratora i jego dane kontaktowe (jeśli dotyczy),
  • nazwę podmiotu przetwarzającego i jego dane kontaktowe (jeśli
  dotyczy)
  • kategorie odbiorców (jeśli dotyczy),
  • nazwę systemu lub oprogramowania, używanego przy przetwarzaniu
  danych osobowych,
  • Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa
  zgodnie z art. 32 ust. 1,
  • Transfer do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej (nazwa
  kraju i podmiotu),
  • Jeśli transfer i art. 49 ust. 1 akapit drugi – dokumentacja odpowiednich
  zabezpieczeń.
 28. Wzór RCPD stanowi Załącznik nr 1 do Polityki – „Wzór Rejestru Czynności
  Przetwarzania Danych”, Wzór RCPD zawiera także kolumny niewymagane
  prawem. W kolumnach nieobowiązkowych Administrator rejestruje informacje
  w miarę potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem tego, że pełniejsza treść
  RCPD ułatwia zarządzanie zgodnością ochrony danych i rozliczenia z niej.
  Do rejestru Administrator dołącza skalę ryzyk, która w pełniejszy sposób
  pozwala określić zagrożenia związane z przetwarzaniem konkretnych
  kategorii danych, by w najlepszy możliwy sposób dopasować środki ochrony
  do kategorii przetwarzanych danych.
  4.4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
 29. Administrator dokumentuje w RCPD podstawy prawne przetwarzania danych
  dla poszczególnych czynności przetwarzania, by móc dostosowywać rejestr
  do nowelizacji aktów prawnych, z których wynikają obowiązki.
 30. Poprzez wskazanie w dokumentach ogólnej podstawy prawnej (zgoda,
  umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, uzasadniony cel
  Administratora), Administrator dookreśla podstawę w precyzyjny sposób, gdy
  jest to potrzebne i niezbędne ze względu na kategorię danych i zasadę
  przejrzystości. W ten sposób Administrator wskazuje np. zakres uzyskiwanej
  zgody, przedstawiając jednocześnie cel, w jakim jest ona uzyskiwana, a gdy
  podstawą jest prawo – wskazując konkretny przepis i inne dokumenty, np.
  umowę, porozumienie administracyjne itp. – wskazując kategorie zdarzeń, w
  których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując konkretny cel, np.
  marketing bezpośredni, obronę przed roszczeniami jak również możliwość
  ich dochodzenia.
 31. Administrator wdraża metody zarządzania zgodami, umożliwiające
  rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej
  konkretnych danych w konkretnym celu na każdym etapie przetwarzania
  danych, zgody na komunikację na odległość zgodnie z przepisami ustawy z
  dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz.
  1800) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204) jak również rejestracją odmowy
  zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, żądanie usunięcia
  danych itp.).
  4.5. PROCEDURY OBSŁUGI PRAW JEDNOSTKI I
  OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
 32. Administrator dba o czytelność przekazywanych informacji i komunikacji z
  osobami, których dane przetwarza, tak by mieć pewność, że osoba
  zapoznała się z przekazywanymi informacjami oraz że w pełni zrozumiała ich
  treść. W tym celu Administrator współpracuje z podmiotami zewnętrznymi
  (radcy prawni) w celu stworzenia obowiązków informacyjnych o treści
  możliwie najbardziej przejrzystej i zgodnej z przepisami powszechnie
  obowiązującego prawa.
 33. Administrator ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez działania takie
  jak: umieszczanie na stronie internetowej Administratora linków do informacji
  o prawach osób, sposobie korzystania z nich na terenie działalności
  Administratora, jak również metodach kontaktu z Administratorem w tym celu.
 34. Administrator dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji
  obowiązków względem osób fizycznych, których dane osobowe przetwarza
  poprzez stosowanie odpowiednich procedur i formularzy, za pomocą których
  udziela odpowiedzi na żądania i pytania kierowane do Administratora w
  przedmiocie ochrony danych osobowych osób fizycznych, których dane są
  przetwarzane.
 35. Administrator wprowadza adekwatne metody identyfikacji osób dla potrzeb
  realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych w ten sposób, by
  osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do danych osobowych, które ich
  nie dotyczą.
 36. W celu realizacji praw jednostki, Administrator zapewnia procedury i
  mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób,
  przetwarzane przez Administratora, w celu skutecznej odpowiedzi na żądania
  osób fizycznych, udostępniając im dane osobowe ich dotyczące jak również
  dając im możliwość skorzystania z takich uprawnień jak sprostowanie
  danych, ich usunięcie czy przeniesienie (w takim zakresie, w jakim to
  możliwe).
 37. Administrator dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych,
  zawiadomień i żądań osób fizycznych w celu zachowania transparentności
  działania Administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych.
  4.6. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
 38. Administrator, w porozumieniu z podmiotami zewnętrznymi (radcy prawni)
  określa zgodne z prawem i skuteczne sposoby wykonywania obowiązków
  informacyjnych.
 39. Administrator informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu
  na rozpatrzenie żądania tej osoby (art. 12 ust. 3 RODO) w przypadku, gdy
  rozpatrzenie jej żądania przed upływem tego terminu jest niemożliwe.
 40. Administrator informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, w sytuacji gdy
  dane osobowe pozyskane są bezpośrednio od tej osoby.
 41. Administrator informuje osobę o przetwarzaniu danych osobowych, również
  w sytuacji gdy dane osobowe pozyskane są niebezpośrednio od tej osoby.
 42. Administrator określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych
  niezidentyfikowanych, jeśli tylko jest to możliwe (np. informacja przy wejściu
  do budynku o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).
 43. Administrator informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania
  danych, jeśli zachodzi taka sytuacja.
 44. Administrator informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub
  ograniczeniu przetwarzania danych osobowych (chyba, że wymagałoby to
  niewspółmiernie dużego wysiłku lub byłoby niemożliwe).
 45. Administrator informuje osobę o prawie sprzeciwu jak również wszystkich
  przysługujących jej prawach, których źródłem jest art. 13 lub 14 RODO,
  względem przetwarzania jej danych osobowych najpóźniej przy pierwszym
  kontakcie z tą osobą.
 46. Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony
  danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia
  praw lub wolności tej osoby.
  4.7. ŻĄDANIA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH
  DANE PRZETWARZA ADMINISTRATOR
 47. Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób, których dane dotyczą,
  Administrator wprowadza gwarancje ochrony praw osób trzecich w
  przedmiocie ochrony ich danych osobowych. W sytuacji gdy np. wykonanie
  żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych
  mogłoby wpłynąć niekorzystnie na prawa i wolności innych osób lub w
  sposób istotny naruszyć ich interesy prawne (np. prawa związane z ochroną
  danych innych osób gdy Administrator musiałby udostępnić dokumenty
  zawierające dane osobowe zainteresowanego, które zawierają również dane
  osobowe innych osób, które nie mogą być z różnych względów
  zanonimizowane, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową lub
  dobra osobiste), Administrator może się zwrócić do osoby w celu wyjaśnienia
  wątpliwości lub odmówić zadośćuczynienia żądaniu.
 48. Odmowa zadośćuczynienia żądaniu. Administrator, w drodze przesłania
  odpowiedniego formularza, informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania
  żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym
  związanych w przypadku gdy z różnych względów, o których mowa w
  niniejszym dokumencie lub wynikających bezpośrednio z powszechnie
  obowiązujących przepisów prawa (np. obowiązki podatkowe) spełnienie
  żądania osoby jest niemożliwe.
 49. Dostęp do danych osobowych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej
  danych, Administrator informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz
  informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO
  (zakres przetwarzania odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy
  zbieraniu danych). Administrator umożliwia dostęp do danych osobowych
  osobie, która o to wnioskuje, jednak tylko w przypadku gdy nie zagraża to
  naruszeniem danych osobowych innych osób (brak możliwości
  zanonimizowania danych osobowych niedotyczących bezpośrednio osoby
  kierującej żądanie lub ryzyko udostępnienia tajemnicy handlowej itp.). Dostęp
  do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z
  zastrzeżeniem, że każda kolejna (po pierwszej) kopia danych osobowych jest
  kopią, za którą Administrator może pobrać odpowiednie opłaty, uzasadnione
  nakładem pracy związanym z jej uzyskaniem i wydaniem osobie
  zainteresowanej.
 50. Zaprzestanie przetwarzania. Administrator informuje osobę o tym, że nie
  przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie
  dotyczące jej praw.
 51. Sprostowanie danych. Administrator dokonuje sprostowania
  nieprawidłowych danych na żądanie osoby fizycznej, której dane osobowe
  przetwarzane przez Administratora dotyczą. Administrator ma prawo
  odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże
  nieprawidłowość danych, których sprostowania się domaga.
 52. Uzupełnienie danych. Administrator uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie
  osoby. Administrator ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli
  uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych w związku z
  faktem przekazanych już osobie fizycznej dokumentów informującym ją o
  celach przetwarzania (np. Administrator nie powinien zgodnie z niniejszym
  dokumentem przetwarzać danych, które są zbędne lub nadmiarowe).
  Administrator może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych
  danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez
  Administratora procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub
  zaistnieją okoliczności faktyczne uzasadniające obawy, że oświadczenie
  osoby, która kieruje żądanie jest niewiarygodne.
 53. Kopie danych. Na żądanie, Administrator wydaje osobie kopię danych jej
  dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych, z
  zastrzeżeniem sytuacji zawartych w niniejszym dokumencie, związanych z
  możliwością naruszenia danych osobowych osób trzecich.
 54. Przenoszenie danych. Na żądanie osoby, Administrator wydaje w
  powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego
  lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej
  osoby, które dostarczyła ona Administratorowi, przetwarzane na podstawie
  zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej w
  systemach informatycznych Administratora.
 55. Prawo do odwołania przy przetwarzaniu danych osobowych. Jeżeli
  Administrator przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w
  szczególności profiluje osoby, Administrator zapewnia jednocześnie
  możliwość odwołania się do decyzji współpracownika lub członka zarządu,
  upoważnionego do tego typu działania po stronie Administratora, chyba że
  taka automatyczna decyzja
  • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą
  się osobą a Administratorem,
  • jest wprost dozwolona przepisami prawa,
  • opiera się na wyraźnej zgodzie odwołującej osoby.
  Zauważyć należy, że na dzień 25 maja 2018 r. Administrator nie podejmuje
  względem osób fizycznych decyzji wywołujących skutki prawne, które byłyby u
  podstaw ludzkiej interwencji, o której mowa w punkcie 13 powyżej.
 56. Usunięcie danych. Na żądanie osoby, Administrator usuwa dane, gdy:
  • dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebranie, ani
  przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach lub celach
  wymaganych przepisami prawa,
  • zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a Administrator nie
  dysponuje inną podstawą prawną przetwarzania,
  • osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane wniosła
  skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
  • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
  • żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu
  świadczenia usług oferowanych bezpośrednio dziecku.
  Administrator określa sposób realizacji prawa do usunięcia danych mając przy tym
  na uwadze obowiązek zapewnienia efektywnej realizacji tego prawa. Mowa przede
  wszystkim o zasadzie bezpieczeństwa, a także poszanowaniu obowiązku
  weryfikacji, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO.
  Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Administratora na
  stronie internetowej lub w celu marketingowym wydarzenia organizowanego przez
  Administratora lub takiego, w którym Administrator bierze czynny udział, przy
  jednoczesnym założeniu otrzymania niezbędnych zgód osób, których dane
  osobowe są przetwarzane w ten sposób, Administrator podejmuje rozsądne
  działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów
  przetwarzających te dane osobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.
  W przypadku usunięcia danych, Administrator informuje osobę o odbiorcach
  danych, na żądanie tej osoby.
 57. Ograniczenie przetwarzania. Administrator dokonuje ograniczenia
  przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
  • dane osobowe przetwarzane przez Administratora są kwestionowane
  przez osobę fizyczną, której dane dotyczą – na okres niezbędny z
  punktu widzenia weryfikacji ich prawidłowości,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak osoba, której dane
  dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, chcąc jedynie by
  ich przetwarzanie zostało ograniczone ze względu na wskazane przez
  nią cele,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one
  potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
  obrony roszczeń,
  • osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania jej danych
  osobowych – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora
  zachodzą prawnie uzasadnione podstawy prawne nadrzędne wobec
  podstaw sprzeciwu (np. przepisy podatkowe i inne).
  W trakcie ograniczenia przetwarzania Administrator przechowuje dane, natomiast
  nie wykorzystuje ich oraz nie przekazuje osobom trzecim, ani innym podmiotom
  odrębnym od Administratora i jego pracowników, uprawnionych do dostępu do
  przedmiotowych danych. Wyjątkiem jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą
  jak również ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
  W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, Administrator na żądanie osoby,
  której przetwarzane dane osobowe dotyczą, informuje tę osobę o odbiorcach
  danych.
 58. Sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. Jeżeli osoba
  zgłosi umotywowany sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane
  przetwarzane są przez Administratora w oparciu o uzasadniony interes
  Administratora lub o powierzone Administratorowi zadanie w interesie
  publicznym, Administrator uwzględni sprzeciw. Wyjątkiem od tego jest
  sytuacja, gdy po stronie Administratora zachodzą ważne, prawnie
  uzasadnione podstawy do przetwarzania, które ze względu na całokształt
  okoliczności i powszechnie obowiązujące przepisy prawa należy uznać za
  nadrzędne wobec interesów i praw osoby zgłaszającej sprzeciw.
 59. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba fizyczna,
  której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgłosi sprzeciw
  względem przetwarzania jej danych przez Administratora na potrzeby
  marketingu bezpośredniego, Administrator uwzględni sprzeciw i zaprzestanie
  takiego przetwarzania, bez wyjątków motywowanych sytuacją faktyczną lub
  przepisami prawa.
  4.8. MINIMALIZACJA PRZETWARZANIA DANYCH
  Administrator dba o minimalizację przetwarzania danych z punktu widzenia zasad,
  takich jak:
 60. adekwatności przetwarzanych danych osobowych do celów, dla których są
  one przetwarzane,
 61. dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
 62. czasu przechowywania danych osobowych.
 63. Minimalizacja dostępu do danych osobowych
  Administrator stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych, które mają
  charakter prawny (zobowiązania współpracowników do poufności, upoważnienia
  współpracowników posiadających dostęp do danych osobowych), fizyczny (dostęp
  do plików z danymi osobowymi tylko dla osób upoważnionych w sposób by
  możliwie zminimalizować ryzyko wycieku danych, zamykanie pomieszczeń) i
  logistyczny (przydzielenie odpowiednich haseł dostępu do danych osobowych w
  ten sposób, by zminimalizować ryzyko dostępu do danych osób
  nieupoważnionych).
  Administrator stosuje również kontrolę dostępu fizycznego poprzez
  niedopuszczanie do miejsc pracy klientów i osób, które nie podpisały z
  Administratorem umowy współpracy i odpowiednich aneksów upoważniających ich
  do dostępu do danych jak również oświadczeń w zakresie zachowania poufności.
  Administrator dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w
  składzie personelu i zmianach ról osób oraz zmianach podmiotów
  przetwarzających.
  Administrator dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników
  systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.
 64. Minimalizacja czasu przetwarzania danych
  Administrator wdraża mechanizmy kontroli przetwarzania danych osobowych na
  wszystkich etapach przetwarzania, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych
  względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w RCPD jak również w
  obowiązkach informacyjnych, przekazywanych osobom, których dane osobowe są
  przetwarzane.
  Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są
  usuwane z systemów informatycznych Administratora jak też z miejsc
  przechowywania dokumentów, zawierających dane osobowe.
  Dane, o których mowa powyżej mogą być archiwizowane w uzasadnionych
  przypadkach oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji
  przetwarzanych przez Administratora.
 65. Minimalizacja zakresu przetwarzania danych
  Przy wdrażaniu do funkcjonowania Administratora RODO, Administrator
  zweryfikował zakres pozyskiwanych danych, zakres w jakim przedmiotowe dane są
  przetwarzane jak również ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do
  celów przetwarzania.
  Administrator zobowiązuje się dokonywać okresowego przeglądu treści
  przetwarzanych danych osobowych, ich ilości i zakresu ich przetwarzania nie
  rzadziej niż raz na rok.
  Administrator przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania
  danych osobowych, w sposób o którym mowa powyżej, w ramach procedur
  zarządzania przedmiotową zmianą (privacy by design).
  4.9. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA
  DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
  Administrator zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia
  praw osób fizycznych w związku z charakterem danych osobowych, które są
  przetwarzane jak również miejsc, w których dane są przechowywane.
  4.9.1. Analizy ryzyka
  Administrator przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków
  bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:
 66. Administrator zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji
  i cyberbezpieczeństwie – wewnętrznie oraz ze wsparciem podmiotów
  wyspecjalizowanych (kancelarie prawne wyspecjalizowane w zakresie
  ochrony danych osobowych na terenie przedsiębiorstw).
 67. Administrator kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem
  ryzyka, które przedstawiają tworząc przy tym odpowiedni rejestr
  przetwarzania danych, na którym opiera się Administrator przy doborze
  procedur ochrony danych.
 68. Administrator przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw osób fizycznych
  dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Administrator analizuje
  możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych,
  uwzględniając charakter i zakres jak również cele przetwarzania, ryzyko
  naruszenia praw osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
  wystąpienia i wadze zagrożenia, w szczególności ze względu na rodzaj i
  charakter przetwarzanych danych.
 69. Administrator ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne
  środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym celu
  Administrator ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście, jak:
  • pseudonimizacja,
  • szyfrowanie danych osobowych,
  • inne środki, składające się na zdolność do ciągłego zapewniania
  poufności, integralności, dostępności i adekwatności działalności
  systemów i usług przetwarzania, w tym przede wszystkich systemów
  informatycznych,
  • środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom awarii
  systemowych, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności
  danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub
  technicznego, tak aby Administrator mógł zapewnić:
  • zabezpieczenie przed wyciekiem danych osobowych
  przetwarzanych przez Administratora,
  • możliwość efektywnego korzystania z praw przyznawanych
  osobom fizycznym przez RODO (art. 15-22 RODO).
  4.9.1. Oceny skutków dla ochrony danych
  Administrator dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla
  ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka (stanowiącą
  załącznik do RCPD), ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.
  4.9.2. Środki bezpieczeństwa podejmowane przez Administratora
  Administrator stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka,
  właściwych dla poszczególnych kategorii przetwarzania danych jak również
  adekwatności podejmowanych środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla
  ochrony danych.
  Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków
  bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa przez
  Administratora.
  4.9.3 Raportowanie naruszeń
  Administrator stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie
  zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w
  terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia jak również zawiadomienie osoby, której
  dane osobowe przetwarzane przez Administratora zostały naruszone, tak by
  zainteresowana osoba mogła podjąć niezbędne kroki w celu ochrony swoich praw.
  4.10. PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE
  OSOBOWE (TZW. „PROCESORY” LUB „PODMIOTY
  PRZETWARZAJĄCE”)
  Administrator posiada zasady doboru i weryfikacji podmiotów przetwarzających
  dane na rzecz i w imieniu Administratora. Przedmiotowe zasady i procedury zostały
  opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający zapewniali gwarancje
  wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia
  bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych
  spoczywających na Administratorze, w sposób o którym stanowią postanowienia
  RODO, dostosowany jednocześnie do specyfiki Administratora tak, by jak
  najskuteczniej chronić przetwarzane dane osobowe.
  Administrator przyjął odpowiednie wymagania co do umowy powierzenia
  przetwarzania danych, która stanowi Załącznik nr 2 do Polityki – „Wzór umowy
  powierzenia przetwarzania danych”.
  Administrator rozlicza przetwarzających z wykorzystania podwykonawców
  przetwarzania danych osobowych, jak też z innych wymagań wynikających z zasad
  powierzenia danych osobowych. W tym celu Administrator nakłada na podmioty
  przetwarzające obowiązki przestrzegania reguł bezpieczeństwa u podwykonawców
  przetwarzania w zakresie w jakim mowa o nałożeniu na te podmioty dokładnie
  takich samych wymagań faktycznych i prawnych jak na podmioty przetwarzające
  dane osobowe w imieniu administratora.
  4.11. PRZESYŁANIE DANYCH DO PAŃSTW
  TRZECICH
  Administrator rejestruje w RCPD przypadki eksportu danych, czyli przekazywania
  danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG w 2018 r. = Unia Europejska,
  Islandia, Lichtenstein i Norwegia).
  Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych do państw trzecich, w
  szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług
  chmurowych, Administrator okresowo weryfikuje zachowania użytkowników.
  4.12. PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI
  Administrator w sposób aktywny reaguje na zmiany w zakresie przetwarzania
  danych osobowych, które mają lub mogą mieć wpływ na prywatność w taki sposób,
  aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych
  oraz minimalizacji ich przetwarzania.
  W tym celu zasady prowadzenia projektów i przedsięwzięć przez Administrator
  odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji,
  wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych. Administrator planując
  nowe projekty, uwzględnia bezpieczeństwo i minimalizację przetwarzania danych
  od początku projektu.
 70. Klasyfikacja dokumentów
  Ten dokument jest sklasyfikowany jako „dokument wewnętrzny Administratora” i nie
  powinien być ujawniany na zewnątrz firmy bez formalnej zgody zarządu
  Administratora.
  5.1. Własność, aktualizacja i przegląd
  Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Systemu
  Informacji jest własnością Administratora. Aktualizacja tego dokumentu jest
  wykonywana przez zarząd Administratora lub osoby do tego upoważnione.